a การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Disease X : Advanced Diagnostics for Emerging Threats การตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อค้นหาโรค X

Disease X : Advanced Diagnostics for Emerging Threats

การตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อค้นหาโรค X